Shihankaku●Sachiko Spencer(スペンサー 幸子)

前期
 Yoshiko Tsuchiya
 (ヨシコ ツチヤ)
 CANADA (カナダ)
 Mieko Hino
 (ミエコ ヒノ)
 CANADA (カナダ)