Shihankaku●Lin, Hsi Shuan(林息霜 )

前期
 Fan Chiang Shing Ju
 (范姜幸如)
 CANADA (カナダ)
 Lin, Chong Hui
 (林宗慧)
 CANADA (カナダ)