Shihan●Lee Chen-Ting(李振廷 )

前期
 CHEN, DENG-TANG
 (陳燈堂)
 TAIWAN (台湾)
 HSIEH, CHENG-PING
 (謝正平)
 TAIWAN (台湾)
 WANG, YONG-LUN
 (王永倫)
 TAIWAN (台湾)
 WANG, GAN-TIAN
 (王坩甜)
 TAIWAN (台湾)
 HUANG, JHENG-JIANG
 (?政強)
 TAIWAN (台湾)
 LIN, JUN-NA
 (林俊男)
 TAIWAN (台湾)
 CHEN, TZU-PIEN
 (陳子平)
 TAIWAN (台湾)
 CHEN, WEI-HSIUNG
 (陳偉雄)
 TAIWAN (台湾)
 CHEN, GUAN-YU
 (陳冠愉)
 TAIWAN (台湾)
 LIN, YU-PING
 (林玉萍)
 TAIWAN (台湾)
 LIN, YU-PING
 (林玉萍)
 TAIWAN (台湾)